Strömstad Whiskysällskaps stadgar

Antagna: 11 september 2010

1. Namn

Föreningens namn skall vara Strömstad Whiskysällskap.

 

2. Hemort

Föreningens hemort skall vara i Strömstad.

 

3. Föreningens syfte

Föreningens syfte är att under trevliga former öka de enskilda medlemmarnas kunskap om destillerade drycker (främst Whisky) och dess ursprung, historia och tillverkning, lagring etc.

 

4. Verksamhetsidé

Verksamheten bedrivs i möten där medlemmarna under sakkunnig ledning och aktiv samvaro delar med sig av och ökar sitt kunnande och sina erfarenheter avseende destillerade drycker. S.k. specialprovningar skall, om möjligt, hållas vid sidan av det ordinarie schemat för whiskyrelaterade provningar.

 

5. Regler för medlemskap och uteslutning

5 A. Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen och erhålls då fastställd medlemsavgift erlagts.

5 B. Uteslutning

Medlem, som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
Medlem som genom sitt beteende skadar föreningen eller dess medlemmar, kan uteslutas.
Beslut om detta fattas av Styrelsen.

 

6. Medlemsavgift.

Medlemsavgift fastställs på årsmöte och gäller för nästkommande verksamhetsår.

 

7. Uppgift om verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår, tiden från och med
1 januari till och med 31 december.

 

8. Revisorer

Föreningens räkenskaper skall granskas av på årsmötet valda revisorer vilka skall vara två till antalet.

 

9. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

10. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen i förening eller enligt särskilt beslut av styrelsen.

 

11. Styrelsens sammansättning och mandatperiod.

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på ett år
och halva antalet övriga ledamöter väljs för en tvåårsperiod med växelvisa val. Styrelsen ansvarar för löpande arbete för föreningen, såsom upprätthållande av medlemsregister, upptagande av årsavgift och redovisning.
Styrelsen är också ansvarig för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgarna. Beslut om hur verksamhetens i detalj skall utformas sker genom beslut på föreningens möten.

 

12. Regler för kallelse

Senast tre månader efter utgången av räkenskapsåret skall föreningen hålla årsmöte.
Kallelse till årsmöte skall ske genom anslag på föreningens hemsida minst två veckor i förväg och kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats samt föredragningslista och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer.
Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast den 31 januari.
Styrelsen skall avge yttrande över motionen/förslaget i samband med kallelsen till årsmötet.

Â

13. Föredragningslista för årsmöte

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av två protokollsjusterare och rösträknare

5. Mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av föredragningslista

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk berättelse

9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13. Val av:

a. Ordförande för en tid av ett år

b. Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år

c. Ev. fyllnadsval

d. Val av revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens

ledamöter ej delta.

e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

ordförande

14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

14. Rösträtt

Medlem, som senast vid verksamhetsårets slut betalt medlemsavgift, har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

15. Regler för stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 

16. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Föreningens tillgångar omvandlas till likvida medel vilka doneras till välgörande ändamål.